grame

grame

Ohutusjuhend

Ohutusjuhendis on kirjas, kuidas töötada vältimaks tervisekahjustusi. Praktika näitab, et läbi mõeldud ohutusjuhend säästab elusid ja tagab tulemuslikuma juhendamise ja väljaõppe. Eesmärki täitev ohutusjuhend on: Ohutusjuhendeid koostades tuleb arvestada, et need hõlmaksid ettevõttes tehtavaid töid ja kasutatavaid töövahendeid, kusjuures töövahendi ohutusjuhendi koostamisel tuleb…

Ohumärguanded

Terviseriski vähendamiseks kasutatakse töökohal vastavalt olukorrale ohumärguannet, mis osutab teatud esemele, tegevusele või olukorrale ning millega esitatakse vajalik ohutusteave või tegevusjuhis. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas on sätestatud Sotsiaalministri 30.11.1999 määrusega nr 75 „Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas“. Tööandja peab töötajaid ja töökeskkonnavolinikke teavitama…

Isikukaitsevahendi kasutamise väljaõpe

Isikukaitsevahendite väljastamisel töötajatele tuleb korraldada isikukaitsevahendite kasutamise väljaõpe, mis vajadusel hõlmab näitlikku kasutamist. Töötajat tuleb teavitada terviseriskidest, mis võivad kaasneda kaitsevahendi kasutamata jätmisega. Väljaõpet korraldades tuleb arvestada isikukaitsevahendite kasutusjuhendeid, isikukaitsevahendite kasutamise korda ettevõttes ja riskianalüüsi tulemusi. Töötaja peab saama juhised…