Isikukaitsevahendi kasutamise väljaõpe

 • Isikukaitsevahendite väljastamisel töötajatele tuleb korraldada isikukaitsevahendite kasutamise väljaõpe.
 • Töötajat tuleb teavitada terviseriskidest, mis võivad kaasneda kaitsevahendi kasutamata jätmisega.
 • Töötaja peab saama juhised isikukaitsevahendite regulaarseks kontrollimiseks ja hooldamiseks.

Isikukaitsevahendite väljastamisel töötajatele tuleb korraldada isikukaitsevahendite kasutamise väljaõpe, mis vajadusel hõlmab näitlikku kasutamist. Töötajat tuleb teavitada terviseriskidest, mis võivad kaasneda kaitsevahendi kasutamata jätmisega. Väljaõpet korraldades tuleb arvestada isikukaitsevahendite kasutusjuhendeid, isikukaitsevahendite kasutamise korda ettevõttes ja riskianalüüsi tulemusi. Töötaja peab saama juhised isikukaitsevahendite regulaarseks kontrollimiseks ja hooldamiseks. Väljaõppe käigus on vaja töötajaid teavitada, kus ja millistes tingimustes tuleb isikukaitsevahendeid hoida, ka pärast tööpäeva lõppu. Kui asjaolud nõuavad, et sama isikukaitsevahendit kasutab mitu töötajat, tuleb teavet anda abinõudest, mille rakendamisel ei teki kasutajatel tervise- või hügieeniprobleeme. Nendeks on tavaliselt desinfitseerimis- ja puhastusvahendite kasutamine. Vajadusel peab väljaõppe korraldamisse kaasama spetsialistid väljastpoolt ettevõtet, eriti juhul, kui vastavat liiki isikukaitsevahend võetakse kasutusele esimest korda. Näiteks kukkumiskaitsevahendite kasutamine nõuab nii häid teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi ning ettevõttes ei pruugi olla töötajat, kes suudaks uut töötajat välja õpetada. Seetõttu on igati mõistlik korraldada kukkumiskaitsevahendeid kasutavatele töötajatele koolitus, kaasates spetsialisti väljastpoolt ettevõtet.

Väljaõppe üheks aluseks oleva kasutusjuhendi peab  koostama isikukaitsevahendi tootja või tema volitatud esindaja ning edasimüüja peab selle eestikeelsena ostjale kaasa andma.

Koos isikukaitsevahendiga esitatavad kasutusjuhised peavad lisaks tootja nimele ja aadressile sisaldama muuhulgas kogu järgmist asjakohast teavet:

 1. ladustamise, kasutamise, puhastamise, hooldamise, korrastamise ja desinfitseerimise juhised. Tootja soovitatud puhastus-, hooldus- ja desinfektsioonivahendid ei tohi asjakohastele juhistele vastaval kasutamisel kahjustada isikukaitsevahendit või selle kasutajat;
 2. isikukaitsevahendi kaitsetaseme või -klassi määramiseks tehtud asjakohastes tehnilistes katsetes kindlaks tehtud kaitseomadused;
 3. vajaduse korral koos isikukaitsevahendiga kasutatavad lisaseadmed ja asjakohaste varuosade omadused;
 4. vajaduse korral erinevatele ohutasemetele vastavad kaitseklassid ja kasutuspiirid;
 5. vajaduse korral isikukaitsevahendi või selle teatavate osade kasutusaja lõppemise kuu ja aasta või kasutusaeg;
 6. vajaduse korral veoks sobiv pakendiliik;
 7. märgiste tähendus;
 8. oht, mille eest kaitsmiseks isikukaitsevahend on projekteeritud;

Isikukaitsevahendi ja kasutusjuhendi oluliste puuduste avastamisel on õigus pöörduda nende edasimüüja või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole